În baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, societăţile trebuie să adopte măsuri de securitate pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea. Întrucât prin aceste măsuri trebuie să se asigure paza în mod efectiv, în funcţie de riscurile specifice, în prealabil, trebuie întocmită analiza de risc la securitate fizică. 

Analiza de risc suscită interes în această perioadă, interes determinat de obligaţia de a realiza analiza de risc până la 1 iulie 2017, potrivit art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012.

Acest termen a fost modificat de 4 ori de către Guvern, cu scopul de a amâna aplicarea dispoziţiilor legale care stabilesc obligaţia de a realiza analiza de risc la securitate fizică.

Persoane juridice obligate să efectueze analiza de risc la securitate fizică

Au obligaţia de a implementa măsuri de securitate următoarele entităţi:

- societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social şi forma de organizare;

- orice alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu.

Așadar, subliniem că orice societate cu răspundere limitată, societate pe acţiuni, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni are obligaţia de a asigura implementarea măsurilor de securitate la nivelul său.

Mai mult, după cum se poate observa, pentru a stabili sfera persoanelor juridice care sunt vizate, leguitorul foloseşte o noţiune extinsă – „orice alte organizaţii care deţin bunuri sau valori”. Reiese, astfel, că şi asociaţiile sau fundaţiile au această obligaţie, dacă deţin bunuri sau valori. De asemenea, şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinderile individuale trebuie să efectueze analiza de risc la securitate fizică.

Măsurile de securitate trebuie asigurate în toate subunităţile sau punctele de lucru ale unei societăţi. Responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga reţea revine conducerii unităţii centrale. Prin urmare, persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unităţii centrale trebuie să coordoneze acţiunile necesare pentru aplicarea efectivă a măsurilor de securitate în toate subunităţile sau punctele de lucru.

Cât priveşte persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi incintă, imobil sau perimetru, legea permite realizarea analizei de risc pentru întreaga incintă, imobil sau perimetru şi adoptarea în comun a măsurilor de securitate.

Persoanelor cu atribuţii de conducere, cum este administratorul unei societăţi, le revine răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu.

Termenul până la care trebuie îndeplinită această obligaţie. Distincţie

Interesaţi de termenul 1 iulie 2017 trebuie să fie doar cei care şi-au înfiinţat întreprinderile până la data de 16 iunie 2012, deoarece doar cu privire la modul de funcţionare al acestor întreprinderi  s-a acordat acest termen de conformare.

Motivul pentru care a fost prevăzut un termen de graţie pentru persoanele juridice înfiinţate până la data de 16 iunie 2012 rezidă în necesitatea respectării principiului neretroactivităţii. Astfel, având în vedere că actul normativ care impune obligaţia efectuării analizei de risc a intrat în vigoare pe 17 iunie 2012, se impunea că unităţile înfiinţate până la această dată să beneficieze de un termen legal în care să îndeplinească toate condiţiile privind măsurile de securitate.

Astfel, pentru persoanele juridice înfiinţate după 16 iunie 2012 există obligaţia realizării analizei de risc încă de la momentul începerii activităţii. Ca atare, în cazul unui control acestora le pot fi aplicate sancţiuni, dacă nu au elaborat analiza de risc la securitate fizică.

Rămâne, însă, de văzut dacă nu cumva acest termen va fi prorogat din nou de către Guvern, mai ales în urma dezbaterilor asupra acestui subiect în mass-media. Pe site-ul M.A.I. regăsiţi publicat proiectul de hotărâre prin care termenul ar fi prorogat până la 1 iulie 2018.  

De asemenea, se pare că ar urma să fie modificate şi Instrucţiunile nr. 9 din 2013 emise de M.A.I., instrucţiuni care reglementează, în detaliu, modul în care se realizează analiza de risc.

Instanţa a avut deja ocazia să se pronunţe referitor la natura acestui termen. S-a statuat că termenul acordat de legiuitor este un termen de graţie până la care unităţile prevăzute la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 333/2003 trebuie să se conformeze noilor cerinţe de securitate. De altfel, această interpretare rezultă şi din nota de fundamentare a H.G. nr. 1002/2015, în care se reţine necesitatea prorogării termenului de aplicare a obligaţiei de elaborare a analizei de risc la securitate fizică. Astfel, instanţa a reţinut că agentul constatator a dispus, fără temei, o decădere a societăţii – petente din beneficiul unui termen acordat de legiuitor. A fost exclusă posibilitatea de a interpreta acest termen ca fiind unul de recomandare, care nu ar înlătura răspunderea contravenţională în cazul neîndeplinirii condiţiilor minime de securitate.

Cine are competenţa de a efectua analiza de risc

În baza analizei de risc la securitatea fizică sunt adoptate măsurile de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, acestea fiind transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.  

Competenţi pentru efectuarea analizelor de risc sunt experţii în evaluare. Regăsiţi Registrul Naţional al Evaluatorilor accesând acest link. Până la 1 iulie 2017, analiza de risc poate fi efectuată şi de către un specialist cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani.

Numărul experţilor în evaluare este redus, în comparaţie cu numărul unităţilor cărora le revine obligaţia efectuării analizei de risc la securitate fizică. Acest aspect a fost cercetat şi luat în considerare în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre prin care se urmăreşte prorogarea termenului până la 1 iulie 2018

În concret, când expertul în evaluare face analiza de risc la securitate fizică, acesta identifică ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de persoanele juridice. Astfel, se urmăreşte determinarea impactului şi evaluării riscurilor de securitate urmând să fie stabilite măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Aşadar, în urma procesului standardizat de management al riscului se determină măsurile necesare pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Analiza de risc se va materializa într-o documentaţie ce trebuie asumată de conducătorul persoanei juridice şi care trebuie înregistrată la unitatea beneficiară.

Cine poate constata contravenţiile şi aplica sancţiuni

Poliţiştii, jandarmii şi persoanele împuternicite de primari pot efectua controale privind respectarea acestei obligaţii, pot constata săvârşirea contravenţiilor şi pot aplica sancţiunile prevăzute de H.G. nr. 301/2012 pentru adoptarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Sancţiune

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei- 20.000 lei, potrivit art. 4 alin. (1) litera d) din H.G. 301/2012 pentru adoptarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Legislaţie aplicabilă

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

H.G. nr. 301/2012 privind adoptarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003;

Instrucţiunile nr. 9 din 2013 adoptate de M.A.I..

About Author